Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Domů > Sdružení a spolky > Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Z HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Třeběticích se začíná v roce 1897, kdy bylo rozhod­nuto o jeho založení. Inspirací pro založení sboru byly již v té době existující sbory v Dačicích, Jemnici a Budči. Popudem byly i velké škody způsobené požáry v okolních obcích - například v sousedních Manešovicích vyhořelo do základu devět domů. U kolébky sboru stál obecní výbor. Funkci starosty v té době vykonával František Nehyba a radními byli Matěj Chvátal a Jan Pelant.

Prvními funkcionáři sboru se stali: František Nehyba, rolník, byl zvolen starostou sboru, Josef Macálka, kolář, se stal velitelem a učitel Petr Krafka jednatelem.

Členy sboru v té době byli Antonín Keller, Jan Bastl, František Kelbler, Jan Přívětivý, Fran­tišek Hotař, Matěj Přívětivý, Antonín Toman, Josef Bastl, Matěj Novák, František Pospíchal, František Svoboda, V. Plachý, J. Bastl, Tomáš Kubeš, A. Živný, J. Havlík, František Přívěti­vý, J. Přívětivý, A. Macálka a Jiří Hotař. Kromě těchto jmenovitě uvedených zakládajících čle­nů měl sbor ještě deset členů přispívajících.

Sbor měl v roce 1898 k dispozici ruční čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím, přenosnou stříkačku, dva žebříky a dva háky, vše v celkové ceně 712 zlatých. První zbrojnice byla v domě čp. 47. Začátky neměl sbor nijak snadné. Finanční prostředky pro činnost získával ze sbírek a darů, ale zejména vlastním přičiněním, pořádáním různých akcí - zábav, divadel a podobně. Tím se stal i významným činitelem v rozvoji společenského života v obci a tato role mu zůsta­la dodnes.

Předělem ve vybavení sboru se stal rok 1936, kdy byla zakoupena první motorová stříkač­ka od firmy Stratílek. Finanční prostředky byly z větší části získány sbírkou. V Třeběticích bylo získáno 8 450 Kč, v Manešovicích 1 320 a v Louce 800 Kč. Místní honební společnost věnovala sboru 2 228 Kč a sbor disponoval vlastní částkou 3 500 Kč. Takto získané prostřed­ky tvořily asi 2/3 celkové ceny stříkačky, která s příslušenstvím a 240 metry hadic stála 26 500 Kč. Stříkačka byla zakoupena 17. dubna a dne 14. června byla slavnostně posvěcena P. Josefem Kolářem. U kapličky sv. Jana Nepomuckého se konala polní mše a poté šli účast­níci v průvodu ke kostelu, kde bylo slavnostní požehnání. Odpoledne se konalo veřejné cvi­čení a lidová veselice.

A již za několik měsíců se nová stříkačka osvědčila v boji s ohněm. V noci z 16. na 17. listo­padu 1936 vyhořela stodola Jakuba Havlíka čp. 45 a Jana Plachého čp. 55. Bez použití stří­kačky by se nepodařilo uhájit sousední stavení Karla Plachého čp. 59.

Po skončení druhé světové války byl sboru přidělen z válečné kořisti tahač „Krup“, který sloužil až do roku 1970.

V roce 1951 došlo v celém státě na přejmenování sborů dobrovolných hasičů. Také třebětický sbor musel nadále užívat název Požární sbor Třebětice. Později došlo k další změně názvu, a to na Svaz požární ochrany Třebětice. K původnímu historickému názvu se sbory mohly vrátit až po roce 1989.

Členové Sboru dobrovolných hasičů Třebětice s novou motorovou stříkačkou v roce 1936 Členové Sboru dobrovolných hasičů Třebětice s novou motorovou stříkačkou v roce 1936. Horní řada zleva (černé uniformy): Pospíchal 34, Doležal 24, Plachý 59, Doležal 4, Hotař 22, Nekula J. 18, Habr Fr. 49, Lička A. 14. Dolní řada zleva (černé uniformy): Stejskal 2, Keller Fr. 53, Nehyba st. 3, Laudát 33, Tkaný 11, Brtník 65. Samaritánky zleva: Kubešová P. (provd. Hav­líková) Manešovice, Nekulová M. 18, Habrová L. 49, Kočová L. 14, Andělová M. 70. Levá strana (bílé uniformy): Tříletý S. 29, Chvátal 27, Přibyl 40, Kopeček 51, Přívětivý 54, Havlík 45. Pravá strana (bílé uniformy): Dráb 17, Keller R. 53, Křivánek 43, Macků L. 7, Musil 63, Nehyba J. 3

Slavnostní průvod ke kapličce sv. Jana Nepomuckého 14. června 1936Slavnostní průvod ke kapličce sv. Jana Nepomuckého 14. června 1936

Svěcení stříkačky P. Janem Kolářem 14. června 1936Svěcení stříkačky P. Janem Kolářem 14. června 1936
 
Průvod od kapličky ke kostelu 14. června 1936 Průvod od kapličky ke kostelu 14. června 1936

 V roce 1971 dostal sbor novou stříkačku PPS 12 a auto Tatra 805 na přepravu hasičů a nářadí. Tím se výrazně zlepšila schopnost rychle zasahovat nejen v obci, ale i v okolí. Převzetí stříkačky se opět stalo důvodem ke slavnosti celé obce. Dne 22. srpna stříkačku posvětil P. Josef Stria. Kmotrami byly Marie Chvátalová čp. 20, Marie Bastlová čp. 25, Františka Koutná čp. 23, Marie Kočová čp. 14, Marie Staňková čp. 33, Emilie Součková čp. 12, Marie Tomanová čp. 32, Františka Přívětivá čp. 7, Hedvika Řezáčová čp. 56, Marie Plachá čp. 59 a Božena Pokorná čp. 16. Zasloužilým členům sboru bylo při této příležitosti uděleno „Čest­né uznání“. Slavnosti se zúčastnily hasičské sbory z Budče, Borové, Knínic, Slatiny, Vesce, Budíškovic, Starého Hobzí, Dačic, Bílkova a Lomů.

Nová stříkačka byla v akci poprvé při požáru družstevní kolny 10. září 1971, na pomoc tehdy přijely sbory z Dačic, Budíškovic, Ostojkovic a Lomů. V dalších letech se třebětičtí hasiči podí­leli na likvidaci dalších větších i menších požárů - v roce 1975 to bylo dvakrát v Třeběticích a jednou v Báňovicích, v roce 1976 to byl požár stodoly, při němž byl ohrožen družstevní kravín.

Bohužel v roce 1981 bylo vozidlo třebětických hasičů T 805 okresní požární inspekcí vyřa­zeno z provozu. Členové sboru toto rozhodnutí nesli těžce. Jednotnému zemědělskému druž­stvu byla sice uložena povinnost poskytnout hasičům v případě potřeby vozidlo, ale akce­schopnost sboru tím byla přesto velmi omezena. V roce 1982 zasahovali hasiči při požáru uhlí ve sklepě a v květnu 1995 se podíleli na likvidaci požáru stodoly u čp. 61, který vznikl po zása­hu blesku při bouřce. Při tomto požáru se s velkým úsilím podařilo zachránit z přilehlé garáže osobní auta, ale zejména ochránit obytné stavení.

Třebětický sbor se pravidelně účastní většiny hasičských soutěží v okolí a pořádá i vlastní soutěže v Třeběticích. Od roku 1998 se podílí na organizaci a přípravě každoroční soutěže „O pohár starosty Třebětic".

5) Slavnost svěcení stříkačky 22. 8. 1971.jpgSlavnost svěcení stříkačky dne 22. srpna 1971. Stříkačku světí P. Josef Stria

6) Členové sboru při slavnosti svěcení nové stříkačky 22. 8. 1971.jpgČlenové sboru při slavnosti svěcení nové stříkačky

Kmotry nové stříkačky při slavnosti svěcení 22. srpna 1971 Kmotry stříkačky při slavnosti svěcení 22. srpna 1971

Členové Svazu požární ochrany v roce 1978 - při oslavách 80. výročí založení sboruČlenové Svazu požární ochrany v roce 1978 při oslavách 80. výročí založení sboru. Stojící zleva: F. Kočí 14, S. Říha 21, J. Bastl 60, F. Mátl 27, K. Plachý 59, J. Kopeček 51, J. Lajtkep 61, P. Přívětivý 44. Sedící zleva: J. Valena 15, L. Smetana 37, F. Keller 53, M. Řezáč 56, M. Havlík 45, V. Bastl 25, K. Zejda 11, J. Pokorný 16, A. Kopeček 35

Kompletně obnovená motorová stříkačka z roku 1936 od firmy StratílekKompletně obnovená motorová stříkačka z roku 1936 od firmy Stratílek

Požár stodoly čp. 61 dne 8. května 1996 Požár stodoly čp. 61 dne 8. května 1996  

Slavnostní průvod při oslavách 100. výročí SDH 5. července 1998Slavnostní průvod při oslavách 100. výročí SDH 5. července 1998

Vyznamenání členů SDH při oslavách 100. výročí za 40 let členství 5. července 1998Vyznamenání členů SDH za 40 let členství při oslavách 100. výročí 5. července 1998

Členové hasičského sboru v roce 1999 Členové hasičského sboru v roce 1999. Stojící zleva: Jan Smetana 37, Milan Feherpataky 46, Antonín Svoboda 8, Karel Plachý 59, František Kočí 14, Jiří Čech 19, Zdeněk Habr 41, Josef Bastl 60, Bohuslav Bastl 31, Jan Koutný 23, Jindřich Přívětivý 7, Libor Přívětivý 7. Klečící zleva: Antonín Tříletý 64, Stanislav Tříletý 29, Jan Chvátal 71, Pavel Chvátal 71, Karel Plachý ml. 59, Milan Feherpataky ml. 46, Jiří Tříletý 64, Jindřich Přívětivý ml. 7. Ležící: Václav Bastl 25 a Luděk Kelbler 22

V roce 1997 se rozhodli členové sboru provést generální opravu své první motorové stří­kačky „Stratílka“ z roku 1936. Stříkačka byla rozebrána doslova do posledního šroubku a zno­vu sestavena. Byl odstraněn khaki nátěr z 50. let a obnoven původní barevný nátěr. „Stratílek“ se stal symbolem desítek let obětavé práce členů třebětického sboru.

Nedílnou součástí činnosti sboru je aktivní podíl na kulturním a společenském životě v obci. V roce 1984 upravili jeho členové jednu místnost v bývalé škole na kinosál a začali s promí­táním filmů pro děti i dospělé. Promítání skončilo v roce 1988. Po léta je sbor organizátorem posvícenských zábav, dětských dnů, pálení čarodějnic, oslav osvobození a jiných akcí. V roce 2004 se rozhodli hasiči obnovit tradici masopustního maškarního průvodu.

Velkou akcí bylo uspořádání oslav 100. výročí založení sboru dne 5. července 1998. Stuž­ku za věrnost - 30 let při této příležitosti obdrželi Jan Bastl, Josef Bastl, František Kočí, Vác­lav Kubeš, Bedřich Nehyba, František Pelant, Jan Toman, Antonín Tříletý, Jan Tříletý a Jan Valena. Stužku za věrnost - 40 let obdrželi Bohuslav Bastl, Václav Bastl, František Chvátal, Jaroslav Pelant a Jaroslav Pokorný. Medaili „Za příkladnou práci“ obdrželi Milan Feherpa­taky, Jan Havlíček, František Křivánek, Karel Plachý, Miroslav Řezáč a Stanislav Říha. Násle­dovala soutěž v požárním útoku, které se zúčastnily kromě Třebětic sbory z Lomů, Kostníků, Budíškovic, Slavonic, Vesce a Ostojkovic. Po soutěži proběhla ukázka profesionálních hasičů z Dačic a večer zábava v kulturním domě.

Třebětičtí hasiči vstoupili do dalšího století své existence.

VEDOUCÍ FUNKCIONÁŘI HASIČSKÉHO SBORU

1887

František Nehyba

starosta

Josef Macálka

velitel

 

až do roku 1947 nejsou známi

 

1947

F. Nehyba čp. 3

starosta

J. Nekula čp. 18

velitel

1952

F. Doležal čp. 4

předseda

J. Nekula čp. 18

velitel

1953-1954

M. Havlík čp. 45

předseda

A. Štolhof čp. 58

velitel

1955-1957

A. Štolhof čp. 58

předseda

M. Havlík čp. 45

velitel

1958

S. Říha čp. 21

předseda

A. Štolhof čp. 58

velitel

1959-1961

S. Říha čp. 21

předseda

L. Smetana čp. 37

velitel

1961-1971

S. Říha čp. 21

předseda

M. Havlík čp. 45

velitel

1972-1982

M. Havlík čp. 45

předseda

M. Řezáč čp. 56

velitel

1983

M. Havlík čp. 45

předseda

A. Kopeček čp. 35

velitel

1984-1990

K. Plachý čp. 59

předseda

A. Kopeček čp. 35

velitel

1991-1994

K. Plachý čp. 59

předseda

A. Kelbler čp. 22

velitel

1995-2007

K. Plachý čp. 59

předseda

V. Bastl čp. 25

velitel

 

Fulltextové vyhledávání

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Která z kapel na MOTÁKfestu se Vám líbila nejvíce? Lze hlasovat pro více možností.


14 (7.7%)

26 (14.3%)

20 (11%)

18 (9.9%)

17 (9.3%)

41 (22.5%)

14 (7.7%)

17 (9.3%)

15 (8.2%)

Od 10. 6. 2024 19:59 celkem hlasů: 182

Návštěvnost stránek

336173